Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási


Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Központi oldala
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Oktatási Hivatal Bázisintézménye
• Fenntartó adatai
• Fogadási idő, nyitvatartás
• Munkatársak
• Hírek, újdonságok
• Megyei Szakértői Bizottság
• Pályaválasztási Tanácsadás
• Hasznos információk
• Jó tudni!
• Felnőtt vizsgálatok
• Pályázatok
• Progamjaink, újak-régiek
• Sajtómegjelenéseink
• Videó edukáció
• Családbarát programok
• Felkészítő anyagok a vizsgálat előtt
• Olvasásra ajánljuk
• Érdekességek

Dokumentumok

Felülvizsgálatra kötelezett SNI gyermekek, tanulók névsora

Utazási utalvány igényléshez

Befogadó nyilatkozat

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM ALAP- ÉS FELÜLVIZSGÁLATHOZ

Felülvizsgálat kérő összesítő lap intézmények részére

5 éves kori státuszlap

Befogadó nyilatkozat és intézménykijelölési kérelem

Adatkezelési tájékoztató2024

Adatkezelési tájékoztató foglalkoztatottaknak

Közzétételi lista 2023

A pedagógiai munkát közvetlen segítők helyi értékelési szabályzata

EMMI- "Van_kihez_fordulnod"_program - Fővárosi_ped._szakszolg._szolgaltatasai

"Van kihez fordulnod"  - Karantén_utani_konzultáció

"Van kihez fordulnod" - Karanten_utani_konzultáció_intézményvezetőknek

"Van kihez fordulnod" - Tájékoztató_füzet

TMPSZ Kréta Szabályzat

Fotógaléria

• 2021 Baja, kirándulás
• Ozorai kirándulás - 2020
• 2019.06.24. Kirándulás
• Mi leszel, ha nagy leszel?-Rajzpályázat
• Garay János Általános Iskola és AMI 2017.04.12.
• Összes galéria »

Szolgáltatásaink

Az intézmény szervezeti felépítése

A jogszabályi környezet és az oktatáspolitikai irányelvek változása következtében az intézmény fenntartását 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. 2013. szeptember 1-jétől tagintézményeivel együtt megalakult a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézménye.

Az intézmény területi lefedettsége - Tolna megye

Tolna Megyei Pedagógia Szakszolgálat működési körzete


Intézményünk ellátandó alaptevékenységei, feladatai a Székhelyintézményben:

Szakértői bizottsági tevékenység:

Feladata a gyermek, tanuló komplex vizsgálata alapján szakértői vélemény készítése az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, valamint a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, javaslattétel a különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, a sajátos nevelési igényű tanuló esetében a közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés, illetve a tankötelezettség meghosszabbítása.
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet részletesen leírja a tankerületi és megyei szakértői bizottsági tevékenység feladatait, valamint ellátási körzetét.


Megyei Szakértői Bizottság feladatai a következők:

• Koordinációs feladatok:
- a tankerületi szakértői bizottság szakmai és operatív működésének koordinációja,
- a megyei szintű diagnosztikai adatbázis működtetése, karbantartása,
- a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások ellenőrzése és fejlesztése,
- speciális diagnosztikai feladatok koordinálása.
• Diagnosztikai feladatok:
- a három évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata,
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetében a rendelet által meghatározott esetben szakértői vélemény készítése,
- a tankerületi szakértői bizottság által megküldött dokumentumok, illetve saját kiegészítő vizsgálatai alapján a sajátos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a szakértői vélemény elkészítése,
- a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése,
- a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása,
- javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátásra.

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás:

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás során figyelembe kell venni a tanuló személyes adottságait és érdeklődését.
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti a tanuló pályaválasztását, ennek érdekében kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadóval, valamint a tehetséggondozó hálózattal.
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó a javaslatait a tanuló meghallgatása, szükség szerinti vizsgálata és az érintett pedagógusok véleménye alapján alakítja ki.
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi tájékoztatással, kiadványokkal, továbbképzésekkel segíti az iskolai pályaorientációs tevékenységet.
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatokat a székhelyintézmény, vagy a megyei illetékességű tagintézmény látja el.

Tagintézményi szintű feladatok


Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás:


Feladata a komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.


A nevelési tanácsadás :

 • A nyilvántartásba vételt követően a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása.
 • Segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. Ennek keretében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását.

 • Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése a szülő, illetve jogszabályban meghatározott esetben a gyámügyi, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény kérésére.

 • Prevenciós tevékenység keretében együttműködés a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenció biztosítása, valamint az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából - a szülő előzetes hozzájárulásával - szűrés végzése.

 • Komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében folyamatdiagnosztikai célú vizsgálatot, valamint gondozást végez, terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára, továbbá tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére. A gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat a folyamatdiagnosztika során értékeli.

Logopédiai szolgáltatás:


Feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését.
Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

Konduktív pedagógiai ellátás:


Feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

Gyógytestnevelés:


Feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás:


A pedagógiai szakszolgálat keretében nyújtott iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

Az iskola- és óvodapszichológiai feladatok koordinátorának a feladatai:

 • az óvodai, iskolai preventív szűrések tankerületi szintű koordinációja,
 • a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pszichológusok számára konzultációs foglalkozások szervezése,
 • a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok által ellátásban részesített gyermekeket, tanulókat érintően szakmai konzultációs lehetőség biztosítása, szakszolgálati/egészségügyi vizsgálat irányultságára, helyére vonatkozó javaslattétel,
 • a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok megkeresésére egyéni, esetvezetési támogatás, kettős vezetésű csoportok vezetésében való közreműködés,
 • a nevelési-oktatási intézmény vagy az intézményben dolgozó iskolapszichológus, óvodapszichológus megkeresésére esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő csoportfoglalkozás megszervezése, közreműködés annak megvalósításában,
 • egyéni tanácsadás és konzultáció pedagógusok számára,
 • a szakszolgálat és a nevelési-oktatási intézmény közötti kapcsolat segítése,
 • a pedagógiai szakszolgálatnál önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek óvodai, iskolai problémákkal összefüggő ellátása, szakmailag indokolt esetben a titoktartás szakmai, etikai elveinek betartása mellett az érintett intézményében dolgozó iskolapszichológussal, óvodapszichológussal való konzultáció.

Az iskola- és óvodapszichológus koordinátor kapcsolatot tart a miniszter által az országos szakmai irányítási feladatok ellátásában való közreműködésbe bevont Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal.

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása:

 • korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás,
 • a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, további megsegítésre irányítása,
 • önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
 • tanácsadás, támogatás a szülő, konzultáció a pedagógus részére,
 • közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,
 • speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
 • a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskola-, óvodapszichológussal,
 • javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
 • kimeneti méréseket végez, tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőségek biztosítása, melyet a tehetségkoordinátor lát el.

Kiegészítő szolgáltatások:

Konzultációs, szupervíziós lehetőség biztosítása pedagógusok számára, esetmegbeszélések a partnerintézményekkel. Intézmények felkérésére előadások, nevelőtestületi értekezletek megtartása különböző témakörökben. Szülői értekezleteken, osztályfőnöki és fogadóórákon való részvétel.


Főiskolai/egyetemi gyakorlati telephely
Intézményünk évek óta egyetemi/főiskolai gyakorlati telephelyként is működik.


OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign