Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási


Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Központi oldala
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Oktatási Hivatal Bázisintézménye
• Fenntartó adatai
• Fogadási idő, nyitvatartás
• Munkatársak
• Hírek, újdonságok
• Megyei Szakértői Bizottság
• Pályaválasztási Tanácsadás
• Hasznos információk
• Jó tudni!
• Felnőtt vizsgálatok
• Pályázatok
• Progamjaink, újak-régiek
• Sajtómegjelenéseink
• Videó edukáció
• Családbarát programok
• Felkészítő anyagok a vizsgálat előtt
• Olvasásra ajánljuk
• Érdekességek

Dokumentumok

Felülvizsgálatra kötelezett SNI gyermekek, tanulók névsora

Utazási utalvány igényléshez

Befogadó nyilatkozat

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM ALAP- ÉS FELÜLVIZSGÁLATHOZ

Felülvizsgálat kérő összesítő lap intézmények részére

5 éves kori státuszlap

Befogadó nyilatkozat és intézménykijelölési kérelem

Adatkezelési tájékoztató2024

Adatkezelési tájékoztató foglalkoztatottaknak

Közzétételi lista 2023

A pedagógiai munkát közvetlen segítők helyi értékelési szabályzata

EMMI- "Van_kihez_fordulnod"_program - Fővárosi_ped._szakszolg._szolgaltatasai

"Van kihez fordulnod"  - Karantén_utani_konzultáció

"Van kihez fordulnod" - Karanten_utani_konzultáció_intézményvezetőknek

"Van kihez fordulnod" - Tájékoztató_füzet

TMPSZ Kréta Szabályzat

Fotógaléria

• 2021 Baja, kirándulás
• Ozorai kirándulás - 2020
• 2019.06.24. Kirándulás
• Mi leszel, ha nagy leszel?-Rajzpályázat
• Garay János Általános Iskola és AMI 2017.04.12.
• Összes galéria »

Jó tudni!

A munkánkat szabályozó jogszabályok, rendeletek:


A szülők és gyermekek jogai, kötelezettségei

Gyermekként jogom, hogy

 • aTolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál töltött idő alatt biztonságban és egészséges környezetben neveljenek, oktassanak, fejlesztésemet életkoromnak és fejlettségemnek megfelelően alakítsák ki;
 • személyiségemet, emberi méltóságomat és jogaimat tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számomra a fizikai és lelki erőszakkal szemben.Nem vethetnek alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak;
 • képességemnek, érdeklődésemnek, adottságaimnak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljek;Az engem érintő kérdésekről tájékoztatást kaphassak, véleményt nyilváníthassak;
 • önrendelkezési jogomat, cselekvési szabadságomat, magánélethez való jogomat tiszteletben tartsák, e jog gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társaim, az oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a művelődéshez való jog érvényestéséhez szükséges feltételek megteremtését;
 • a velem való foglalkozás során nemzeti, etnikai kisebbséghez való tartozásomat, továbbá anyanyelvi és szociokulturális sajátosságaimat figyelembe vegyék.


Gyermekként kötelességem, hogy

 • felkészüljek a foglalkozásokra, elkészítsem a házi feladatomat, vagyis hozzájáruljak - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással - képességeim és személyiségem kibontakoztatásához;
 • óvjam saját és társaim testi épségét, egészségét;
 • részt vegyek a foglalkozásokon;
 • a szükséges felszerelést magammal hozzam;
 • elsajátítsam és alkalmazzam az egészséget és a biztonságot védő ismereteket;
 • betartsam a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat (erről a velem foglalkozó szakemberek tájékoztatást adnak nekem);
 • azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának ha saját magam, társaim vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlelek.Rendkívüli esemény esetén pontosan betartsam az intézmény felnőtt dolgozóinak utasításait; azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha valaki rosszul érzi magát, vagy megsérült;
 • közreműködjek saját környezetem és az általam használt eszközök rendben tartásában;
 • a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat helyiségeit a rendeltetésüknek megfelelően használjam;
 • az intézmény tulajdonát megóvjam, rendjét, tisztaságát megtartsam, és azt másokkal is betartassam;
 • az előírásoknak megfelelően kezeljem a rám bízott, vagy a foglalkozások során használt eszközöket;
 • az intézmény alkalmazottainak, valamint társaim emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartsam;
 • mulasztásomat, késésemet igazoljam;
 • értéktárgyaimra magam vigyázzak, azokat csak saját felelősségre hozzam be az intézmény területére;
 • az intézmény munkarendjét megtartsam; az általános emberi együttélés szabályait betartsam.

A szülő joga

 • A szülőt megilleti az intézmény szabad megválasztásának joga;
 • A szülő joga, hogy a gyermekére vonatkozó valamennyi információ birtokába jusson;
 • A szülő joga, hogy a gyermekével kapcsolatos információkat - a személyiségi jogok maradéktalan érvényesítése mellett - bizalmas módon kezeljék;
 • A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyéhez lehető legközelebb vehesse igénybe a Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ szolgáltatásait;
 • A szülő joga különösen, hogy megismerje az intézmény SZMSZ-ét, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról;
 • A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon;
 • A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát az intézmény igazgatója megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított harminc napon érdemi választ kapjon;
 • A szülő joga, hogy az intézmény igazgatója vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon;
 • A szülő joga, hogy kezdeményezze szülői szervezet (közösség) létrehozását, és közreműködjön annak tevékenységében.

A szülő kötelessége

 • Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhezszükséges feltételekről;
 • Biztosítsa gyermeke foglalkozásokon való részvételét;
 • Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget;
 • Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal;
 • Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását;
 • Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében;
 • Tiszteletben tartsa az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.


OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign